🎁 LICHIDARE DE STOC: -20% pe tot magazinul
0
0,00lei

RO – (CGV) Termeni și condiții generale de vânzare

ARTICOLUL 1: DOMENIU DE APLICARE

Aceste condiții generale de vânzare se aplică tuturor vânzărilor încheiate prin intermediul site-ului nostru.

ARTICOLUL 2: COMENZI

Sistemele de înregistrare automată sunt considerate dovadă a naturii și conținutului comenzii. Brandul nostru confirmă acceptarea comenzii către client la adresa de e-mail furnizată de client. Vanzarea se va incheia de la validarea de catre marca noastra de plata a comenzii, adica de la data validarii platii comenzilor achitate online cu cardul de credit sau de la data primirii platii prin cec. Marca noastră își rezervă în orice caz dreptul de a refuza sau anula orice comandă de la un client cu care există o dispută legată de plata unei comenzi anterioare.

ARTICOLUL 3: DISPONIBILITATEA ARTICOLELOR

Atâta timp cât ofertele noastre și prețurile acestora sunt vizibile pe site, acestea sunt valabile. Disponibilitatea indicată la momentul consultării site-ului de către client rămâne dependentă de starea stocului cu marca noastră și bineînțeles cu furnizorii.

Pentru a ne crea vitrina și catalogul nostru de vânzări, lucrăm cu baze de date, îmbogățite conform informațiilor comunicate de furnizorii noștri. Această bază de date conține mai mult de o sută de articole, nu toate sunt stocate în rezervele noastre și oferta noastră este apoi condiționată de disponibilitatea articolelor de la furnizori.

Doar lipsa permanentă a unui articol de la furnizorii noștri duce la ștergerea acestuia din oferta noastră de vânzare. În alte cazuri, o nouă comandă într-o anumită perioadă rămâne posibilă.

Cand exista indisponibilitate a unui produs comandat, clientul este informat prin email sau pe factura produselor expediate in cazul unei comenzi pentru mai multe articole.

Termenul limită de livrare a comenzii: la plasarea comenzii și la confirmarea de primire a comenzii, se comunică clienților un termen de livrare. Se calculează prin adăugarea timpului de disponibilitate al celui mai lung produs la timpul de livrare al modului de transport selectat de client.
De la plasarea comenzii până la expedierea acesteia, clientul are posibilitatea de a-și anula comanda.

Caracteristici speciale:

Articole de precomandă: articolele viitoare sunt disponibile pe site-ul nostru pentru precomandă. Această rezervare se face cu indicarea unei date de lansare anunțată de editor la momentul deschiderii fazei de rezervare. Această dată de lansare poate fi modificată în orice moment de către editor, care este singurul responsabil pentru comercializarea produsului său.

În toate cazurile, marca noastră se străduiește, de la data finală a vânzării, să expedieze articolele către clienții care au rezervat, până la stocul furnizat de editor pentru ziua lansării.

ARTICOLUL 4: PRET

Prețurile indicate în euro sunt considerate nete, excluzând costurile de transport. Acest pret include pretul produselor, costurile de manipulare, ambalare si conservare a produselor. Acestea pot fi modificate oricand fara preaviz, stiind ca articolele vor fi facturate in baza in vigoare la inregistrarea comenzii. Toate comenzile sunt facturate în euro și plătibile în euro. Orice taxe vamale sau taxe locale rămân în responsabilitatea destinatarului.

ARTICOLUL 5: COSTURI DE TRANSPORT

Costurile de transport includ o contribuție la costurile de pregătire, ambalare și poștă. Luați în considerare gruparea tuturor articolelor dvs. într-o singură comandă. Nu vom putea combina două comenzi separate și vi se vor percepe costuri de transport pentru fiecare dintre ele.

ARTICOLUL 6: PLATA

Aveți mai multe metode de plată care oferă garanții de securitate maximă. Puteți seta:

– Prin card bancar sau privat (card Visa, Eurocard/Mastercard) sau direct pe site, in formularul de plata oferit in procesul de comanda (intrare securizata prin criptare SSL), prin introducerea tipului cardului, a numarului cardului dumneavoastra fara spații între numere, numărul de control (situat pe spatele cardului) și data de expirare.

Ai la dispozitie diferite metode de plata si poti chiar beneficia de facilitati de plata cu cardul de credit.

Plata se face pe serverele bancare securizate ale partenerilor noștri. Aceasta înseamnă că nicio informație bancară care vă privesc nu trece prin site-ul nostru.

Plata cu cardul de credit este așadar perfect sigură; comanda dumneavoastră va fi înregistrată și validată la acceptarea plății de către bancă.

ARTICOLUL 7: LIVRARE

Livram la tine acasa sau la un punct de releu. Termenul de livrare include timpul de pregătire a coletului plus timpul de livrare. Brandul nostru livrează în întreaga lume. Cumpărătorul este anunțat prin e-mail despre diferitele etape urmărirea comenzii dumneavoastră: pregătire și livrare.

Timpul de livrare include timpul de pregătire și livrarea asigurată de transportatorul nostru. Termenul de livrare care va fi anunțat de către serviciul de livrare nu ne obligă dacă acest timp este depășit. Cu toate acestea, echipa de servicii pentru clienți va face tot posibilul pentru a satisface clienții. Termenul de livrare (anunțat de transportator) nu obligă marca noastră pentru o perioadă mai lungă.

ARTICOLUL 8: GARANȚIE – RETUR – RETURNARE – RETRAGERE

Produsele noastre sunt furnizate cu grijă și garantate împotriva oricăror defecte. Acestea respectă standardele pieței și provin de la diverși editori și furnizori reputați.

Dacă întâmplător unul dintre articolele noastre prezintă un defect sau nu corespunde așteptărilor dumneavoastră, aveți la dispoziție un termen de 30 de zile lucrătoare de la primire pentru a solicita rambursarea. Dacă această perioadă de treizeci (30) de zile se încheie într-o sărbătoare legală, sâmbătă sau duminică, se va prelungi automat până în prima zi lucrătoare următoare.

Pentru a beneficia de acești termeni și condiții, vă rugăm să ne trimiteți prin e-mail dovada defectului (defectelor) (descriere și fotografii). Rambursarea se va face in maxim 30 de zile lucratoare de la primirea dovezii defectului.

Vă rugăm să rețineți că pentru aceste produse specifice nu sunt posibile schimburi sau returnări.

ARTICOLUL 9: TRANSFERUL PROPRIETĂȚII – TRANSFERUL RISCURILOR

Transferul dreptului de proprietate asupra produselor în beneficiul cumpărătorului se va efectua numai după plata integrală a prețului de către acesta din urmă, indiferent de data livrării respectivelor produse. Cu toate acestea, transferul riscurilor de pierdere și deteriorare a produselor va avea loc numai la livrarea și primirea respectivelor produse de către cumpărător.

ARTICOLUL 10: PROTECȚIA DATELOR DVS. CU PERSONAL

Brandul nostru este producătorul și proprietarul tuturor sau unei părți a bazelor de date care compun acest site. Prin accesarea acestui site, clientul ia la cunostinta ca datele care il compun sunt protejate legal, si ii este interzisa in special extragerea, reutilizarea, stocarea, reproducerea, reprezentarea sau conservarea, direct sau indirect, pe orice tip de suport, prin orice mijloace. sub orice formă, integral sau parțial substanțial calitativ sau cantitativ, a conținutului bazelor de date care apar pe site-ul la care accesează.

ARTICOLUL 11: RĂSPUNDERE

Descrierile produselor prezente in bazele noastre de date de brand au fost introduse conform informatiilor comunicate de editori. Marca noastră nu este responsabilă pentru conținutul lucrărilor și nu poate fi făcută răspunzătoare față de cumpărător. Brandul nostru nu poate fi tras la răspundere în cazul unui eveniment de forță majoră (grevă, inundație, incendiu etc.).

Produsele oferite respectă legislația actuală din Hong Kong. Marca noastră își declină orice responsabilitate în cazul în care articolul livrat nu respectă legislația țării de livrare (cenzură, interzicerea unui titlu sau autor etc.). Marca noastră nu este responsabilă pentru conținutul site-urilor la care pot trimite link-uri hipertext de pe propriul său site.

ARTICOLUL 12: LEGEA APLICABILĂ

Toate clauzele care apar în aceste condiții generale de vânzare, precum și toate tranzacțiile de cumpărare și vânzare la care se face referire în acestea, vor fi supuse legii din Hong Kong.

ARTICOLUL 13: ACCEPTAREA CUMPĂRĂTORULUI

Prezentele condiții generale de vânzare precum și prețurile sunt aprobate și acceptate în mod expres de către cumpărător, care declară și recunoaște că le cunoaște perfect și, prin urmare, renunță la dreptul de a se baza pe orice document contradictoriu și, în special, pe propriile sale condiții generale de vânzare. cumpărare, actul de cumpărare care implică acceptarea acestor condiții generale de vânzare.


General terms and conditions of sale

ARTICLE 1: SCOPE OF APPLICATION

These general conditions of sale apply to all sales concluded through our website.

ARTICLE 2: ORDERS

Automatic recording systems are considered proof of the nature and content of the order. Our brand confirms acceptance of the order to the customer at the e-mail address provided by the customer. The sale will be concluded from the validation by our brand of payment for the order, that is to say from the date of validation of payment for orders paid online by credit card or from the date of receipt of payment by check . Our brand reserves in any case the right to refuse or cancel any order from a customer with whom there is a dispute relating to the payment of a previous order.

ARTICLE 3: AVAILABILITY OF ARTICLES

As long as our offers and their prices are visible on the site, they are valid. The availability indicated at the time of consultation of the site by the customer remains dependent on the state of stock with our brand and of course with suppliers.

To create our showcase and our sales catalog, we work with databases, enriched according to the information communicated by our suppliers. This database contains more than a hundred items, not all of them are stored in our reserves and our offer is then conditional on the availability of items from suppliers.

Only the permanent shortage of an item from our suppliers results in its deletion from our sales offer. In other cases, a new order within a certain period remains possible.

When there is unavailability of an ordered product, the customer is informed by email or on the invoice of the products shipped in the case of an order for several items.

Deadline for delivery of the order: when placing the order and upon acknowledgment of receipt of the order, a delivery time is communicated to customers. It is calculated by adding the availability time of the longest product to the delivery time of the mode of transport selected by the customer.
From placing the order to shipping it, the customer has the possibility of canceling his order.

Special features:

Pre-order items: upcoming items are available on our site for pre-order. This reservation is made with the indication of a release date announced by the publisher at the time of opening of the reservation phase. This release date may be changed at any time by the publisher who is solely responsible for the marketing of its product.

In all cases, our brand strives, from the final sale date, to ship the items to customers who have reserved, up to the stock provided by the publisher for the release day.

ARTICLE 4: PRICE

Prices indicated in euros are deemed net, excluding shipping costs. This price includes the price of the products, the costs of handling, packaging and conservation of the products. They can be modified at any time without notice, knowing that the items will be invoiced on the basis in force when the order is registered. All orders are invoiced in euros and payable in euros. Any customs fees or local taxes remain the responsibility of the recipient.

ARTICLE 5: SHIPPING COSTS

Shipping costs include a contribution to preparation, packaging and postage costs. Consider grouping all your items into one order. We will not be able to combine two separate orders and you will be charged shipping costs for each of them.

ARTICLE 6: PAYMENT

You have several payment methods offering maximum security guarantees. You can set:

– By bank or private card (Visa card, Eurocard/Mastercard) or directly on the site, in the payment form offered during the order process (secure entry by SSL encryption), by entering the type of card, the number of your card without spaces between numbers, the control number (located on the back of your card) and the expiry date.

You have different payment methods and you can even benefit from credit card payment facilities.

Payment is made on the secure banking servers of our partners. This implies that no banking information concerning you passes through our site.

Payment by credit card is therefore perfectly secure; your order will be recorded and validated upon acceptance of payment by the bank.

ARTICLE 7: DELIVERY

We deliver to your home or to a relay point. The delivery time includes the preparation time of the package plus the delivery time. Our brand delivers worldwide. The buyer is notified by email of the different stages tracking your order: preparation and delivery.

The delivery time includes preparation time and delivery provided by our carrier. The delivery time which will be announced by the delivery service does not bind us if this time is exceeded. However, the customer service team will do its best to satisfy customers. The delivery time (announced by the carrier) does not commit our brand to a longer period.

ARTICLE 8: GUARANTEE – RETURNS – REFUNDS – WITHDRAWAL

Our products are carefully supplied and guaranteed against any defects. They comply with market standards and come from various reputable publishers and suppliers.

If by chance one of our items presents a defect or does not meet your expectations, you have a period of 30 working days from receipt to request a refund. If this thirty (30) day period ends on a public holiday, Saturday or Sunday, it will be automatically extended until the first following business day.

To benefit from these terms and conditions, please send us proof of the defect(s) (description and photos) by email. The refund will be made within a maximum of 30 working days from receipt of proof of the defect.

Please note that for these specific products, no exchanges or returns are possible.

ARTICLE 9: TRANSFER OF PROPERTY – TRANSFER OF RISKS

The transfer of ownership of the products to the benefit of the purchaser will only be carried out after full payment of the price by the latter, regardless of the date of delivery of said products. However, the transfer of risks of loss and deterioration of the products will only take place upon delivery and receipt of said products by the purchaser.

ARTICLE 10: PROTECTION OF YOUR PERSONAL DATA

Our brand is the producer and owner of all or part of the databases making up this site. By accessing this site, the customer acknowledges that the data composing it is legally protected, and is prohibited in particular from extracting, reusing, storing, reproducing, representing or preserving, directly or indirectly, on any type of support, by any means. and in any form whatsoever, all or part qualitatively or quantitatively substantial, of the content of the databases appearing on the site to which it accesses.

ARTICLE 11: RESPONSIBILITY

The descriptions of the products present in our brand databases were entered according to the information communicated by the publishers. Our brand is not responsible for the content of the works and cannot be held liable towards the purchaser. Our brand cannot be held responsible in the event of a force majeure event (strike, flood, fire, etc.).

The products offered comply with current Hong Kong law. Our brand declines all responsibility if the delivered item does not comply with the legislation of the country of delivery (censorship, ban on a title or author, etc.). Our brand is not responsible for the content of sites to which hypertext links may refer from its own site.

ARTICLE 12: APPLICABLE LAW

All clauses appearing in these general conditions of sale, as well as all purchase and sale transactions referred to therein, will be subject to Hong Kong law.

ARTICLE 13: ACCEPTANCE OF THE PURCHASER

These general conditions of sale as well as the prices are expressly approved and accepted by the purchaser, who declares and acknowledges having perfect knowledge of them, and therefore waives the right to rely on any contradictory document and, in particular, his own general conditions of purchase, the act of purchase entailing acceptance of these general conditions of sale.

Meniul