🎁 LICHIDARE DE STOC: -20% pe tot magazinul
0
0,00lei

RO – (PCk) (modif) Politica de cookie-uri

Această Politică privind cookie-urile a fost actualizată ultima dată la 30.03.2024 și se aplică cetățenilor și rezidenților permanenți legali din Spațiul Economic European și Elveția.

Introducere

Site-ul nostru web, adresa site-ului (denumită în continuare: „site-ul”) utilizează cookie-uri și alte tehnologii conexe (pentru simplificare, toate aceste tehnologii sunt denumite „cookie-uri”). Cookie-urile sunt plasate și de către terți angajați de noi. În documentul de mai jos vă informăm despre utilizarea cookie-urilor pe site-ul nostru.

Ce sunt cookie-urile?

Un cookie este un fișier mic și simplu trimis împreună cu paginile acestui site și stocat de browser-ul dumneavoastră pe hard disk-ul computerului sau al altui dispozitiv. Informațiile stocate acolo pot fi trimise înapoi la serverele noastre sau la serverele terților relevanți în timpul unei vizite ulterioare.

Ce sunt scripturile?

Un script este o bucată de cod folosită pentru a face site-ul nostru să funcționeze corect și interactiv. Acest cod este executat pe serverul nostru sau pe dispozitivul dumneavoastră.

Ce este un far invizibil?

O etichetă clară (sau web beacon) este o mică bucată de text sau imagine invizibilă de pe un site web, folosită pentru a urmări traficul către un site web. Pentru a face acest lucru, diferite date despre dvs. sunt stocate folosind etichete invizibile.

Cookie-uri

5.1 Cookie-uri tehnice sau funcționale

Anumite cookie-uri asigură funcționarea corectă a anumitor părți ale site-ului web și luarea în considerare a preferințelor dumneavoastră ca utilizator de internet. Prin plasarea cookie-urilor funcționale, vă ajutăm să vizitați site-ul nostru web. Aceasta înseamnă că nu trebuie să introduceți aceleași informații în mod repetat atunci când vizitați site-ul nostru web și, de exemplu, articolele rămân în coșul de cumpărături până când plătiți. Este posibil să plasăm aceste cookie-uri fără consimțământul dumneavoastră.

5.2 Cookie-uri de marketing/urmărire

Cookie-urile de marketing/de urmărire sunt cookie-uri sau orice altă formă de stocare locală, utilizate pentru a crea profiluri de utilizatori de internet în scopul de a afișa reclame sau de a urmări utilizatorul de internet pe acest site sau pe mai multe site-uri în scopuri similare de marketing.

Consimţământ

Când vizitați site-ul nostru pentru prima dată, vă vom arăta o fereastră pop-up cu o explicație despre cookie-uri. De îndată ce faceți clic pe „Salvați preferințe”, ne autorizați să folosim categoriile de cookie-uri și plug-in-uri pe care le-ați selectat în fereastra pop-up, așa cum este descris în această politică privind cookie-urile. Puteți dezactiva utilizarea cookie-urilor prin intermediul browserului dvs., dar vă rugăm să rețineți că este posibil ca site-ul nostru web să nu mai funcționeze corect.

6.1 Gestionați setările de consimțământ

Stocarea sau accesul tehnic sunt strict necesare în scopul interesului legitim de a permite utilizarea unui anumit serviciu solicitat în mod explicit de către abonat sau utilizatorul de internet, sau în scopul exclusiv de a efectua transmiterea de comunicații pe o rețea de comunicații electronice.

Stocarea sau accesul tehnic este necesar pentru a crea profiluri de utilizatori de internet pentru a trimite reclame sau pentru a urmări utilizatorul de internet pe un site web sau pe mai multe site-uri web cu scopuri de marketing similare.

Activați/dezactivați și ștergeți cookie-urile

Puteți folosi browserul dvs. de internet pentru a șterge automat sau manual cookie-urile. De asemenea, puteți specifica că anumite cookie-uri nu pot fi plasate. O altă opțiune este să modificați setările browserului dvs. de Internet, astfel încât să primiți un mesaj de fiecare dată când este plasat un cookie. Pentru mai multe informații despre aceste opțiuni, consultați instrucțiunile din secțiunea Ajutor a browserului dvs.

Vă rugăm să rețineți că este posibil ca site-ul nostru web să nu funcționeze corect dacă toate modulele cookie sunt dezactivate. Dacă ștergeți cookie-urile din browser, acestea vor fi plasate din nou după acordul dvs. atunci când veți revede site-urile noastre web.

Drepturile dumneavoastră cu privire la datele personale

Aveți următoarele drepturi cu privire la datele dumneavoastră personale:

Aveți dreptul să știți de ce sunt necesare datele dumneavoastră cu caracter personal, ce se va întâmpla cu acestea și cât timp vor fi păstrate.

Dreptul de acces: aveți dreptul de a accesa datele dumneavoastră personale pe care le cunoaștem.

Dreptul la rectificare: aveți dreptul în orice moment de a completa, corecta, șterge sau bloca datele dumneavoastră cu caracter personal.

Dacă ne dați consimțământul pentru a vă prelucra datele, aveți dreptul de a revoca acest consimțământ și de a vă șterge datele personale.

Dreptul de a vă transfera datele: aveți dreptul de a solicita toate datele dumneavoastră cu caracter personal de la operatorul de date și de a le transfera integral către un alt operator de date.

Dreptul de opoziție: vă puteți opune prelucrării datelor dumneavoastră. Ne vom conforma, cu excepția cazului în care există motive care justifică acest tratament.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă rugăm să ne contactați. Vă rugăm să consultați detaliile de contact din partea de jos a acestei politici privind cookie-urile. Dacă aveți o plângere cu privire la modul în care prelucrăm datele dumneavoastră, am dori să fim informați, dar aveți și dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere (autoritatea pentru protecția datelor).

Detalii de contact

Pentru întrebări și/sau comentarii despre politica noastră de cookie-uri și această declarație, vă rugăm să ne contactați vizitând pagina de contact disponibilă pe site-ul nostru.


Cookies policy

This Cookie Policy was last updated on 03/30/2024 and applies to citizens and legal permanent residents of the European Economic Area and Switzerland.

  1. Introduction

Our website, site address (hereinafter: “the website”) uses cookies and other related technologies (for simplification, all of these technologies are referred to as “cookies”). Cookies are also placed by third parties engaged by us. In the document below we inform you about the use of cookies on our website.

  1. What are cookies?

A cookie is a small, simple file sent with the pages of this website and stored by your browser on the hard drive of your computer or other device. The information stored there may be sent back to our servers or to the servers of relevant third parties during a subsequent visit.

  1. What are scripts?

A script is a piece of code used to make our website work correctly and interactively. This code is executed on our server or on your device.

  1. What is an invisible beacon?

A clear tag (or web beacon) is a small piece of invisible text or image on a website, used to track traffic to a website. To do this, various data about you are stored using invisible tags.

  1. Cookies

5.1 Technical or functional cookies

Certain cookies ensure the correct functioning of certain parts of the website and the taking into account of your preferences as an Internet user. By placing functional cookies, we make it easier for you to visit our website. This means that you do not need to enter the same information repeatedly when visiting our website and, for example, items remain in your shopping cart until you pay. We may place these cookies without your consent.

5.2 Marketing/tracking cookies

Marketing/tracking cookies are cookies or any other form of local storage, used to create Internet user profiles in order to display advertising or to track the Internet user on this website or on several websites for purposes similar marketing.

  1. Consent

When you visit our website for the first time, we will show you a pop-up window with an explanation about cookies. As soon as you click on „Save preferences” you authorize us to use the categories of cookies and plug-ins you selected in the pop-up window, as described in this cookie policy. You can disable the use of cookies through your browser, but please note that our website may no longer function properly.

6.1 Manage your consent settings

Storage or technical access is strictly necessary for the purpose of legitimate interest of allowing the use of a specific service explicitly requested by the subscriber or Internet user, or for the sole purpose of carrying out the transmission of communication on an electronic communications network.

Storage or technical access is necessary to create Internet user profiles in order to send advertisements, or to track the Internet user on a website or on several websites with similar marketing purposes.

  1. Enable/disable and delete cookies

You can use your internet browser to automatically or manually delete cookies. You can also specify that certain cookies cannot be placed. Another option is to change your Internet browser settings so that you receive a message each time a cookie is placed. For more information about these options, see the instructions in the Help section of your browser.

Please note that our website may not work properly if all cookies are disabled. If you delete cookies in your browser, they will be placed again after your consent when you revisit our websites.

  1. Your rights regarding personal data

You have the following rights regarding your personal data:

You have the right to know why your personal data is needed, what will happen to it and how long it will be kept.

Right of access: you have the right to access your personal data known to us.

Right of rectification: you have the right at any time to complete, correct, have deleted or block your personal data.

If you give us your consent to process your data, you have the right to revoke this consent and have your personal data deleted.

Right to transfer your data: you have the right to request all your personal data from the data controller and transfer it to their in full to another data controller.

Right of opposition: you can object to the processing of your data. We will comply, unless there are reasons that justify this treatment.

To exercise these rights, please contact us. Please refer to the contact details at the bottom of this cookies policy. If you have a complaint about how we process your data, we would like to be informed, but you also have the right to lodge a complaint with the supervisory authority (the data protection authority).

  1. Contact details

For questions and/or comments about our cookies policy and this statement, please contact us by visiting the contact page available on our site.

Meniul