🎁 LICHIDARE DE STOC: -20% pe tot magazinul
0
0,00lei

RO – (ML) (modif) Informații juridice

Identificați:

Nume site:

Abordare :

Adresa email de contact:

Cazare:

Termeni de utilizare

Utilizarea acestui site presupune acceptarea deplină a condițiilor generale de utilizare descrise mai jos. Aceste condiții de utilizare pot fi modificate sau completate în orice moment.

informație

Informațiile și documentele de pe site sunt prezentate doar în scop informativ, nu sunt exhaustive și nu pot angaja responsabilitatea proprietarului site-ului.

Proprietarul site-ului nu poate fi făcut responsabil pentru daune directe sau indirecte rezultate din accesul la site.

Interactivitate

Utilizatorii site-ului pot posta conținut acolo, apărând pe site în spații dedicate (în special prin comentarii). Conținutul postat rămâne în responsabilitatea autorilor acestora, care își asumă integral responsabilitatea legală.

Proprietarul site-ului își rezervă totuși dreptul de a elimina fără notificare și fără justificare orice conținut postat de utilizatori care nu respectă carta etică a site-ului sau legislația în vigoare.

Proprietate intelectuală

Cu excepția cazului în care se prevede altfel, toate elementele accesibile pe site (texte, imagini, grafice, logo, icoane, sunete, software etc.) rămân proprietatea exclusivă a autorilor acestora, în ceea ce privește drepturile de proprietate intelectuală sau drepturile de autor.

Orice reproducere, reprezentare, modificare, publicare, adaptare integrală sau parțială a elementelor site-ului, indiferent de mijlocul sau procedeul utilizat, este interzisă fără autorizarea prealabilă scrisă a autorului.

Orice utilizare neautorizată a site-ului sau a oricăruia dintre elementele pe care acesta le conține este considerată a constitui o încălcare și supusă urmăririi penale.

Marcile si siglele reproduse pe site sunt inregistrate de catre companiile care le detin.

Conexiuni

Linkuri de ieșire

Proprietarul site-ului își declină orice responsabilitate și nu se angajează la referirea prin link-uri hypertext a resurselor terțe prezente pe Internet, atât în ​​ceea ce privește conținutul, cât și relevanța acestora.

Link-uri de intrare

Proprietarul site-ului autorizează link-uri hypertext către una dintre paginile acestui site, cu condiția ca acestea să deschidă o nouă fereastră și să fie prezentate într-un mod neechivoc pentru a evita:

orice risc de confuzie între site-ul citat și proprietarul site-ului

precum si orice prezentare tendentioasa sau contrara legilor in vigoare.

Proprietarul site-ului își rezervă dreptul de a solicita ștergerea unui link în cazul în care consideră că site-ul sursă nu respectă regulile astfel definite.

Confidențialitate

Orice utilizator are dreptul de acces, rectificare și opoziție la datele personale care îl privesc, prin efectuarea unei cereri scrise și semnate, însoțită de dovada identității.

Site-ul nu colectează informații personale și nu face obiectul unei declarații către CNIL.


Terms of use

Identify :

Website name:

Address :

Contact email address:

Accommodation:

Terms of use

Use of this site implies full acceptance of the general conditions of use described below. These conditions of use may be modified or supplemented at any time.

Information

The information and documents on the site are presented for information purposes only, are not exhaustive, and cannot engage the responsibility of the owner of the site.

The owner of the site cannot be held responsible for direct or indirect damage resulting from access to the site.

Interactivity

Users of the site can post content there, appearing on the site in dedicated spaces (notably via comments). The content posted remains the responsibility of their authors, who fully assume full legal responsibility.

The owner of the site nevertheless reserves the right to remove without notice and without justification any content posted by users which does not meet the ethical charter of the site or the legislation in force.

Intellectual property

Unless otherwise stated, all elements accessible on the site (texts, images, graphics, logo, icons, sounds, software, etc.) remain the exclusive property of their authors, with regard to intellectual property rights or copyright rights. ‘use.

Any reproduction, representation, modification, publication, adaptation of all or part of the elements of the site, whatever the means or process used, is prohibited without the prior written authorization of the author.

Any unauthorized use of the site or any of the elements it contains is considered to constitute an infringement and subject to prosecution.

The brands and logos reproduced on the site are registered by the companies which own them.

Connections

Outbound links

The owner of the site declines all responsibility and is not committed to the referencing via hypertext links of third-party resources present on the Internet, both with regard to their content and their relevance.

Inbound links

The owner of the site authorizes hypertext links to one of the pages of this site, provided that they open a new window and are presented in an unequivocal manner in order to avoid:

any risk of confusion between the citing site and the owner of the site

as well as any presentation that is tendentious or contrary to the laws in force.

The owner of the site reserves the right to request the deletion of a link if he considers that the source site does not respect the rules thus defined.

Confidentiality

Any user has a right of access, rectification and opposition to personal data concerning them, by making a written and signed request, accompanied by proof of identity.

The site does not collect personal information, and is not subject to declaration to the CNIL.

Meniul